Loose Leaf Tea

 • Bao Zhong Oolong

  Bao Zhong Oolong £12.00

  More info

 • Chamomile

  Chamomile £14.00

  More info

 • Cinnamon Spice

  Cinnamon Spice £21.50

  More info

 • Cranberry Fruit

  Cranberry Fruit £6.50

  More info

 • Darjeeling First Flush

  Darjeeling First Flush £7.00

  More info

 • Darjeeling Moonshine

  Darjeeling Moonshine £11.00

  More info

 • Decaf Breakfast Tea

  Decaf Breakfast Tea £18.00

  More info

 • Dragon Well

  Dragon Well £10.00

  More info

 • Earl Grey

  Earl Grey £5.50

  More info

 • Earl Grey Rooibos

  Earl Grey Rooibos £20.00

  More info

 • Iron Goddess of Mercy Oolong

  Iron Goddess of Mercy Oolong £9.00

  More info

 • Kukicha

  Kukicha £10.00

  More info